Declaracja z Buenos Aires

1. My, współuczestnicy w Kampanii dla Założenia Parlamentarnego Zgromadzenia Narodów Zjednoczonych, ponawiamy nasz wspólny apel do Organizacji Narodów Zjednoczonych i do rządów członkowskich o rozpoczęcie wprowadzającego procesu w kierunku międzyrządowej konferencji w celu założenia Zgromadzenia Parlamentarnego przy Organizacji Narodów Zjednoczonych.

2. Sześćdziesiąt pięć lat po założeniu Organizacji Zjednoczonych Narodów w imieniu nas, ludzi, jedna z najbardziej uniwersalnych politycznie organizacji świata nadal nie posiada formalnego ustroju umożliwiającego wybranym przez obywateli świata reprezentantom uczestnictwa w obradach i podejmowaniu decyzji.

3. W 2005 na Światowym Szczycie Organizacji Narodów Zjednoczonych, głowy państw i rządów potwierdziły, że „Demokracja to uniwersalna wartość oparta na swobodnym wyrażaniu woli ludzi, określeniu ich własnego politycznego, ekonomicznego i kulturowego systemu i ich pełnego uczestnictwa we wszystkich aspektach ich życia.” Jednakże, w dzisiejszym współzależnym świecie, żadne społeczeństwo nie jest zdolne do decydowania o własnym losie niezależnie i bez wyraźnego udziału i wkładu ludzi wyrażonych przez swoich wybranych reprezentantów.

4. Ci, którzy mieliby być dotknięci decyzją, powinni mieć szansę uczestnictwa w jej podejmowaniu. Ponieważ ważne decyzje podejmowane na globalnej płaszczyźnie dotykają dziś wszystkich ludzi, zauważamy potrzebę zdemokratyzowania światowych rządów. Dlatego też potwierdzamy naszą determinację do stopniowego wprowadzenia do Organizacji Narodów Zjednoczonych demokratycznego uczestnictwa i reprezentacji obywateli świata, także odpowiednio w ich funduszach, programach, agencjach jak również w innych międzynarodowych organizacjach.

5. W dzisiejszym wielobiegunowym świecie polepszanie instytucyjnych podstaw rządowych jest ważniejsze niż kiedykolwiek. Przede wszystkim jest nagląca potrzeba zorganizowania bardziej spójnej struktury wielostronnych organizacji, agencji, programów, funduszy i organów traktatów, jak również ukierunkowania tych organizacji, aby były bardziej odpowiedzialne do obywateli świata.

6. System Organizacji Narodów Zjednoczonych jest i powinien być kontynuacją niezbędnej rdzennej instytucji dla międzynarodowej współpracy i strukturze dla efektywnego międzynarodowego zarządu. Parlamentarne Zgromadzenie ONZ będzie krytycznym elementem jak i katalizatorem dla dalszej instytucyjnej ewolucji. Spodziewamy się, że raz założone Parlamentarne Zgromadzenie ONZ będzie bronić i ułatwiać bardziej wszechstronną reformę dzisiejszego systemu międzynarodowego instytucji i światowego zarządu.

7. Globalne wyzwania jak zmniejszanie zmian klimatycznych, nierozprzestrzenianie nuklearne i stabilizacja finansowa, przekraczają narodowe granice i mogą być tylko rozwiązane przez bardziej efektywne międzynarodowe struktury rządowe. Parlamentarne Zgromadzenie ONZ byłoby odpowiedzią na te wyzwania gdyż byłoby zdolne przekształcić międzynarodowe struktury rządowe na bardziej demokratyczne, bardziej walczące jak również balansowały by stosunki miedzy małymi i dużymi państwami.

8. Ponawiamy nasze zdanie jakoby Parlamentarne Zgromadzenie ONZ mogło i powinno rozwijać się stopniowo. W pierwszym kroku zmienianie Karty ONZ nie byłoby konieczne. Są dostępne dwie opcje: Parlamentarne Zgromadzenie ONZ mogłoby być założone poprzez głosowanie Głównego Zgromadzenia ONZ w artykule 22 Karty ONZ. Alternatywnie, mogłoby być stworzone na podstawie nowego międzynarodowego traktatu. Na dłuższą metę, zgromadzenie mogłoby być zmienione w bezpośrednio wybierany ustawodawczy światowy parlament jako rezultat rewizji Karty ONZ zgodnie z artykułem 109 Karty ONZ.

9. Po rozpatrzeniu różnych modeli reprezentacji w takowym zgromadzeniu, wierzymy, że reguła zmniejszającej się proporcjonalności mogłaby być użyta jako możliwa podstawa do dystrybucji mandatów.

10. Potrzeba zdemokratyzowania światowych rządów jest jednym z największych politycznych wyzwań naszych czasów. Wzywa ono indywidualnych obywateli świata, przede wszystkim parlamentarzystów, rządy, międzynarodowe wspólnoty ofiarodawców, społeczeństwa cywilne do zobowiązania się wobec światowej demokratycznej zmiany.

11. Wzywamy wszystkie rządy, które popierają demokratyczne zasady w swoich państwach i które świadczą swoje wartości zagranicą, by bronili i wspierali zastosowanie tych samych zasad demokracji, odpowiedzialności i transparentności w międzynarodowych instytucjach i procesach podejmowania decyzji.
Przyjęty 4-go Października 2010 roku

Polski