Appell om global demokratisk kontroll av internationella ekonomiska och finansiella institutioner

På grund av den globala finanskrisen står världssamfundet inför svåra sociala och ekonomiska problem. Uppfyllandet av millenniemålen är allvarligt hotat. Världens fattigaste drabbas hårdast. Det finns all anledning att frukta potentiellt allvarliga konsekvenser för den politiska stabiliteten och demokratin. Situationen kräver snabba och effektiva globala svar. En lämplig institutionell struktur måste skapas för att förnya och reglera det globala finansiella systemet.
Multilaterala institutioner som Världsbanken, Internationella valutafonden och Världshandelsorganisationen (WTO) skapar ett globalt ramverk med enorm inverkan på den internationella handeln, det finansiella systemet och de nationella ekonomierna. Vid denna kritiska tidpunkt måste det garanteras att varje förnyelse av systemet av internationella monetära, finansiella och ekonomiska institutioner bidrar till att de utformas med tillräckliga uppdrag och att de också på ett trovärdigt sätt görs legitima, transparenta, ansvariga, representativa och därmed mer demokratiska. Strukturen i det reformerade systemet måste byggas så att alla medborgare i vår värld som berörs av dessa beslut kan höras vid utformningen, genomförandet och utvärderingen av besluten. Detta uppdrag bör stödjas genom ett globalt utskott av förtroendevalda.
Inrättandet av en parlamentarisk församling inom FN (UNPA) bör vara en viktig del av det framtida systemet för internationell finansiell och ekonomisk reglering. Initialt kan UNPA huvudsakligen ha en konsulterande funktion. På lång sikt kan UNPA utöva verklig tillsyn över FN-systemets institutioner. En sådan församling skulle kunna:
övervaka utbredningen och effekterna av den globala finansiella och ekonomiska politiken inom många områden, t.ex. i fråga om hållbar utveckling, livsmedelsförsörjning, utbildning, hälsa och fattigdomsbekämpning;
bidra till att kritiska utvecklingar uppmärksammas innan de blir akuta;
se till att reformer och förordningar genomförs på ett effektivt sätt;
samla in synpunkter från gräsrotsnivå och det civila samhället, med särskild uppmärksamhet på de svaga, fattiga och underprivilegierade medlemmarna i världssamfundet;
ha medbestämmande vid val av verkställande direktörer i systemets institutioner;
bidra till att hitta lösningar på angelägna globala problem.

Vi uppmanar FN och regeringarna i dess medlemsstater att stödja inrättandet av en parlamentarisk församling inom Förenta Nationerna vid sina överläggningar för att reformera de internationella monetära, finansiella och ekonomiska institutionerna. Vi vädjar till den kommission av experter, som inrättats av generalförsamlingens ordförande för att reformera det internationella monetära och finansiella systemet att överväga förslaget och uttrycka sitt stöd. Vi appellerar till alla organisationer som är engagerade för den internationella välfärden, till alla offentliga beslutsfattare och till alla enskilda medborgare att ansluta sig till denna vädjan.
1:a april 2009

Svenska