Relationen Mellan UNPA och IPU

Vid ett möte 4-5 november 2008 i Europaparlamentet i Bryssel lyfte kampanjen för upprättandet av en parlamentarisk församling inom FN (UNPA-kampanjen) frågan om relationen mellan ett eventuellt UNPA och den Interparlamentariska unionen (IPU). UNPA-kampanjen drog slutsatsen att det föreslagna UNPA och IPU skulle utgöra kompletterande institutioner. Ett UNPA skulle inte ersätta eller dubblera IPU:s funktioner.

Tvärtom, ett UNPA skulle erbjuda ett svar på den globala styrningens demokratiska underskott, vilket IPU i sin nuvarande form inte kan göra.

UNPA-kampanjen noterade särskilt:

(1) IPU är en sammanslutning av nationella parlament och parlamentariker. Ett syfte med IPU är att erbjuda en "parlamentarisk dimension till det internationella samarbetet". IPU:s mål i detta sammanhang är att stärka de nationella parlamentens förmåga att ha en nationell översikt och insyn i frågor av internationell karaktär. UNPA-kampanjen understryker vikten av denna dimension.

(2) Syftet med ett UNPA skulle däremot vara att direkt och i egen rätt utöva parlamentariska funktioner på den internationella eller globala nivån. Ett av målen skulle vara att kunna hålla FN:s tjänstemän och institutioner ansvariga inför ett globalt parlamentariskt organ.

(3) Syftet med IPU är att underlätta de nationella parlamentens arbete. I kontrast till det skulle ett UNPA vara sammansatt av individuella parlamentariker med uppdraget att tjänstgöra utifrån ett globalt perspektiv.

(4) Relationen mellan det Panafrikanska parlamentet och den Afrikanska parlamentariska unionen visar att ett UNPA och IPU inte skulle behöva vara ömsesidigt uteslutande.

(5) På längre sikt skulle ett UNPA kunna sättas samman av direktvalda ledamöter. Relationen mellan Europaparlamentet och Konferensen mellan parlamentariska organ för EU-frågor (Cosac) visar att ett till stor del direktvalt UNPA och IPU skulle komplettera varandra och skulle båda vara nödvändiga på sitt sätt.

(6) UNPA-kampanjen stöder IPU:s arbete och uppskattar alla aktiva bidrag till upprättandet av ett UNPA från IPU:s sida och från IPU:s medlemmar.

Download PDF

Languages