Výzva o zřízení Parlamentního shromáždění Organizace spojených národů

Lidstvo čelí nelehkému úkolu zachování přirozených přírodních podmínek na Zemi a zajištění přežití a důstojného života pro budoucí generace. Aby se nám podařilo překlenout zásadní hrozby, jakými jsou prohlubující se ekonomické rozdíly, šíření zbraní hromadného ničení, terorismus či devastace ekosystému, je nutné, abychom se všichni spojili v jednotném úsilí.

Pro zajištění mezinárodní spolupráce, zvýšení legitimity Organizace spojených národů a pro posílení její schopnosti jednat musí být jednotlivci přímo a efektivně začleněni do dění v OSN a jejích orgánech. Lidem musí být umožněno se do činností OSN více zapojit. Prosazujeme proto pozvolné zavádění demokratické spoluúčasti a zastupitelství na globální úrovni.

Za nezbytný krok považujeme ustavení Parlamentního shromáždění Organizace spojených národů. Významného propojení mezi OSN, jejími orgány, politickou reprezentací členských států a světovým veřejným míněním může být tímto způsobem dosaženo bez počáteční nutnosti změny Charty OSN.

Parlamentní shromáždění nebude pouze další z řady institucí, ale jako projev hlasu občanů bude nositelem nového, změněného povědomí a porozumění mezinárodní politice. Shromáždění by se mohlo stát významným politickým katalyzátorem vývoje mezinárodního uspořádání a jeho zásad. Mělo by rovněž významně přispět schopnosti OSN v uskutečňování vysokých cílů, jež si předsevzala, a svým působením pozitivně ovlivnit i samotný proces globalizace.

Parlamentní shromáždění Organizace spojených národů by bylo zpočátku sestaveno z poslanců parlamentů jednotlivých členských zemí. Postupně počítáme s poskytnutím potřebných práv na informace a nástrojů umožňujících kontrolu ostatních orgánů OSN. V další fázi by měl být Parlament sestavován již pomocí přímých voleb.

Žádáme Organizaci spojených národů a vlády členských států o ustavení Parlamentního shromáždění Organizace spojených národů. Vyzýváme všechny organizace, rozhodující orgány a občany jednající ve prospěch mezinárodních zájmů k podpoře této žádosti.

Česky