Appell för upprättandet av en parlamentarisk församling inom Förenta Nationerna

Mänskligheten står inför uppgiften att säkra framtida generationers överlevnad och välbefinnande samt att bevara de naturliga förutsättningarna för liv på jorden. Vi är övertygade om att alla människor måste engagera sig i gemensamma ansträngningar för att kunna klara stora utmaningar såsom sociala orättvisor, spridning av massförstörelsevapen, hotet från terrorism och de globala ekosystemens sårbarhet.

För att värna det internationella samarbetet, säkra och sprida FN:s legitimitet och stärka dess handlingsförmåga, måste människor inkluderas mer effektivt och direkt i FN:s och dess internationella organisationers aktiviteter. De måste ges bättre möjligheter att delta i FN:s verksamheter. Därför rekommenderar vi att demokratiskt delta-gande och representation på den globala nivån gradvis genomförs.

Vi anser att upprättandet av en rådgivande parlamentarisk församling inom FN är ett oumbärligt steg. Genom en sådan församling kan det etableras en viktig länk mellan FN, FN-systemets organisationer, regeringar, nationella parlament och civilsamhälle utan att det behöver göras en ändring i FN-stadgan i första skedet.

En sådan församling skulle inte bara vara en ny institution. Som medborgarnas röst skulle församlingen vara en manifestation och ett verktyg för en förändrad medvetenhet och förståelse för internationell politik. Församlingen skulle kunna bli en politisk katalysator för vidare utveckling av det internationella systemet och av internationell rätt. Den skulle också väsentligt bidra till FN:s förmåga att leva upp till sina högt ställda mål och till att forma globaliseringen positivt.

En parlamentarisk församling inom FN skulle initialt kunna vara sammansatt av nationella parlamentariker. Steg för steg bör den förses med verkliga rättigheter till information, deltagande och kontroll gentemot FN och FN-systemets organisationer. I ett senare skede skulle församlingen kunna väljas direkt.

Vi vädjar till FN och medlemsstaternas regeringar att upprätta en parlamentarisk församling inom FN. Vi uppmanar alla organisationer, beslutsfattare och medborgare som är engagerade för det internationella allmänintresset att stödja denna appell.

Hämta dokument