Výzva za vznik Parlamentného Zhromaždenia OSN

Ľudstvo čelí úlohe zaistenia prežitia a uspokojivých životných podmienok budúcich generácií rovnako ako uchovania prírodných zdrojov života na Zemi. Sme presvedčení, že v snahe zvládnutia hlavných problémov súčasnosti ako napríklad sociálna nerovnosť, proliferácia zbraní hromadného ničenia, teroristické hrozby, zrútenie globálnych ekosystémov, by mali všetky ľudské bytosti spojiť svoje sily.
Aby sme zaistili medzinárodnú spoluprácu, zaručili prijatie a zvýšenie zákonodárnosti OSN a posilnili konatívnu funkciu, musia byť ľudia efektívnejší a priamo sa zapájať do aktivít OSN a jeho medzinárodných organizácií. Práve týmto organizáciám by malo byť viac umožnené zúčastňovať sa na aktivitách OSN. Preto Vám odporúčame postupne vplývať a zúčastňovať sa na demokratizácii a reprezentovať ju na globálnom stupni.
Predstavujeme Vám založenie poradného orgánu Parlamentné Zhromaždenie v OSN ako nepostrádateľný krok. Bez zmeny charty OSN potrebnej v prvom kroku, rozhodujúca linka medzi OSN, organizáciou systému OSN, vládami, národnými parlamentmi a občianskou spoločnosťou sa dá dosiahnuť takýmto zhromaždením.
Toto zhromaždenie by sa nestalo novou inštitúciou, ale ako hlas občanov by Zhromaždenie manifestovalo potreby zmeniť vedomie a chápanie medzinárodnej politiky. Zhromaždenie by sa mohlo stať politickým katalyzátorom pre budúci rozvoj medzinárodného systému a medzinárodného práva. Zároveň by mohlo prispievať do funkcie OSN, uvedomenia si svojich hlavných cieľov a pozitívneho ovplyvňovania globalizácie.
Parlamentné Zhromaždenie OSN by mohlo byť zo začiatku zložené z poslancov národných parlamentov. Krok za krokom, by malo poskytovať nefalšované právo na informácie, zúčastňovala by sa a kontrolovala by činnosť OSN a jej systému. V neskoršom štádiu by mohli byť voľby do Zhromaždenia priame.
Preto vyzývame OSN a členov vlád na založenie Parlamentného Zhromaždenia OSN. Vyzývame všetky organizácie, kompetentných ľudí a občanov so záujmom o medzinárodné záležitosti, aby podporili túto výzvu.

Slovenčina