คำร้องขอให้มีการก่อตั้ง รัฐสภา แห่ง องค์การสหประชาชาติ

มนุษยชาติกำลังเผชิญกับภารกิจในการทำให้เกิดความมั่นใจว่ามนุษย์ในรุ่นต่อ ๆ ไปจะอยู่รอดได้พร้อมทั้งมีความเป็นอยู่ที่ดี  ตลอดจนภารกิจในการสงวนรักษารากฐานทางธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายบนโลก  โดยเราเห็นว่า ในการที่จะรับมือกับปัญหาท้าทายใหญ่ ๆ อย่างเช่น การแบ่งแยกทางสังคม, การทวีจำนวนขึ้นของอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง, ภัยคุกคามจากการก่อการร้าย และภาวะเสี่ยงอันตรายของระบบนิเวศน์โลก  มนุษย์ทุกคนจะต้องได้มีส่วนร่วมในการทำงานอย่างร่วมมือร่วมใจกัน 

เพื่อให้มั่นใจในความร่วมมือระหว่างนานาชาติ, เพื่อรับประกันการได้รับการยอมรับและเพิ่มความชอบธรรมขององค์การสหประชาชาติ (UN)  และเพื่อเสริมความเข้มแข็งให้กับ UN ในการสามารถดำเนินการต่าง ๆ ได้สำเร็จ  ผู้คนทั่วโลกจะต้องถูกผนวกเข้าไว้อย่างเหนียวแน่นโดยตรงกับกิจกรรมต่าง ๆ ของ UN และองค์กรนานาชาติต่าง ๆ ภายใต้ UN   อีกทั้งต้องได้รับอนุญาตให้มีส่วนร่วมมากขึ้นในกิจกรรมของ UN   ดังนั้น เราจึงขอแนะนำให้มีการ ดำเนินการอย่างเป็นขั้นเป็นตอนให้เกิดการมีส่วนร่วมในเชิงประชาธิปไตยและการมีผู้แทนของประชาชนในระดับโลก 

เราคิดว่า การก่อตั้งรัฐสภาแห่งองค์การสหประชาชาติ (Parliamentary Assembly at the United Nations) ที่มีหน้าที่ให้คำปรึกษาต่อ UN ถือเป็นขั้นตอนที่ขาดไม่ได้   โดยในขั้นตอนแรกนั้น จะไม่จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงกฎบัตรสหประชาชาติ (UN Charter) เพราะรัฐสภาที่ได้รับการก่อตั้งขึ้นจะช่วยให้บรรลุซึ่งความเชื่อมโยงอันสำคัญยิ่งระหว่าง UN, องค์กรต่าง ๆ ในระบบ UN, รัฐบาลประเทศต่าง ๆ, รัฐสภาของแต่ละประเทศ และสังคมพลเมืองทั่วโลก  

รัฐสภาดังกล่าวนี้จะไม่ได้เป็นเพียงแค่สถาบันใหม่สถาบันหนึ่ง เพราะว่า ด้วยฐานะการเป็นกระบอกเสียงของพลเมืองโลก รัฐสภานี้จะเป็นที่แสดงออกและเป็นตัวขับเคลื่อนไปสู่ความตระหนักรู้และความเข้าใจที่เปลี่ยนไปของการเมืองระดับนานาชาติ อีกทั้งสามารถจะกลายเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาทางการเมืองเพื่อให้มีการพัฒนาต่อไปของระบบความร่วมมือสากลและกฎหมายสากล ยิ่งไปกว่านั้น รัฐสภานี้จะมีส่วนช่วยอย่างมากต่อการเสริมความสามารถของ UN ให้บรรลุเป้าหมายระดับสูง ๆ ได้ และมีส่วนอย่างยิ่งต่อการปรับโฉมโลกาภิวัตน์ให้เป็นไปในทางบวก

ในตอนแรกนี้ รัฐสภาแห่ง UN อาจจะประกอบด้วยผู้แทนสภาราษฎรจากประเทศต่าง ๆ จากนั้นก็ค่อย ๆ พัฒนาต่อไปอย่างเป็นขั้นเป็นตอนเพื่อทำให้รัฐสภานี้ได้มีสิทธิ์ต่าง ๆ อย่างแท้จริงในการได้รับข้อมูล การเข้าร่วม และการมีอำนาจควบคุม ที่เทียบเท่ากับ UN และองค์กรต่าง ๆ ในระบบ UN   แล้วในตอนท้าย รัฐสภานี้ก็อาจจะมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของพลเมืองทั้งโลก 

เราขอวิงวอนร้องขอต่อ UN และเหล่ารัฐบาลของประเทศที่เป็นสมาชิก UN ให้มีการก่อตั้งรัฐสภาแห่งองค์การสหประชาชาติ (Parliamentary Assembly at the United Nations) พร้อมทั้งเรียกร้ององค์กรต่าง ๆ ทุกองค์กร เหล่าผู้มีอำนาจตัดสินใจทั่วโลก และพลเมืองโลกทั้งหลาย ที่มีความเชื่อมโยงกับผลประโยชน์ร่วมกันของนานาชาติ ให้สนับสนุนคำร้องขอนี้

PDF form