FN-rapport: en parlamentarisk församling inom FN kan fungera som ett "rådgivande medborgarorgan"

26. mars 2021

Genom en serie globala samråd, så kallade konsultationer, som genomfördes av Förenta Nationerna under 2020 uttryckte medborgare runt om i världen ett överväldigande stöd för internationellt samarbete men pekade också på behovet av att FN förnyar sig och blir mer inkluderande. Processen lanserades med anledning av organisationens 75-årsjubileum (UN75) och är FN:s mest ambitiösa initiativ hittills att samla in synpunkter från den globala allmänheten. Enligt FN deltog mer än 1,5 miljoner människor från 195 länder genom enkätundersökningar och dialoger.

En sammanställning av förslag och slutsatser finns i en 96-sidig rapport som presenterades i januari på FN-kontoret i Genève av Fabrizio Hochschild, generalsekreterarens särskilde rådgivare för uppmärksammandet av FN:s 75-årsjubileum. Rapporten säger att några av de vanligaste och viktigaste idéerna som framförts av de tillfrågade för att förnya FN bland annat inkluderade ett starkare moraliskt ledarskap för FN, att göra FN:s säkerhetsråd mer representativt, en omprövning av permanenta medlemmars vetorätt och sammankallandet av en global mellanstatlig konferens ”för att omformulera viktiga aspekter och mekanismer i den globala styrningen” och förbättra icke-statliga gruppers och intressenters deltagande.

FN-rapporten diskuterar bland annat förslaget om en parlamentarisk församling inom FN (UNPA) som Democracy Without Borders driver tillsammans med ett brett spektrum av civilsamhällesorganisationer från hela världen. Förslaget fick till exempel stöd i FN:s folkdeklaration som antogs i maj 2020 som en gemensam plattform för det globala civilsamhället. Det lades även fram av civilsamhällesorganisationen CIVICUS vid ett hög-nivå-möte organiserat av FN:s ekonomiska och sociala råd i juli 2020.

Mer specifikt konstaterar UN75-rapporten att "FN kan demokratiseras" genom reformer "såsom att inrätta en parlamentarisk församling inom FN som ett underorgan till generalförsamlingen enligt artikel 22 i stadgan."

I ett avsnitt i rapporten, som beskriver tankar om ett "inkluderande och deltagarbaserat FN-system", står det att en parlamentarisk församling, som representerar folkets röst, "kan upprättas för att fungera som ett rådgivande medborgarorgan under generalförsamlingen".

Democracy Without Borders direktor Andreas Bummel, som också är samordnare för den internationella UNPA-kampanjen, kommenterade att det nu är hög tid för FN och medlemsstaterna att på allvar överväga dessa förslag. ”UN75-konsultationerna bekräftar återigen att medborgarna vill att detta ska göras”, sa han.

Toppbilden: EN kvinna från St. Kitts och Nevis i Karibien håller upp en skylt efter att ha genomfört UN75-enkäten. Image: UN