Förklaring i Bryssel: På väg mot en demokratisk och rättvis internationell ordning

Med påminnelse om och bekräftelse av

  • ”Appell för upprättandet av en parlamentarisk församling inom FN” från april 2007,
  • ”Slutsatser kring UNPA-kampanjens policy” från november 2007,
  • ”Uttalande om upprättandet av en UNPA och den Interparlamentariska unionen” från november 2008,
  • ”Upprop för global demokratisk kontroll av internationella finansiella och ekonomiska institutioner” från april 2009 och
  • ”Förklaring i Buenos Aires” från oktober 2010,

1. Vi, deltagarna i UNPA-kampanjen, upprepar vår gemensamma appell till FN och dess medlemsstater om att initiera de processer som behövs för att upprätta en parlamentarisk församling inom FN.

2. Vi uttrycker vår oro över att det inte har vidtagits några adekvata åtgärder i det mellanstatliga området för att möta det demokratiska underskottet i den globala styrningen i allmänhet och i FN i synnerhet.

3. Vi upprepar vår åsikt att en UNPA är en avgörande komponent för att stärka demokratiskt deltagande och den demokratiska legitimiteten i FN samt i andra mellanstatliga organisationer som Världsbanksgruppen, Internationella valutafonden och Världshandelsorganisationen.

4. En UNPA skulle göra det möjligt för medborgarrepresentanter, dvs. valda parlamentsledamöter, att vara direkt involverade i globala politiska överläggningar, formandet av dagordning och beslutsfattande på ett formaliserat och institutionaliserat sätt.

5. Globala problem kräver globala lösningar. Världsmedborgarnas dagliga liv formas i allt högre grad av ekonomiska, sociala och politiska krafter som överskrider nationella gränser och visar på ett växande behov av en mer inkluderande, effektiv och transparent global styrning.

6. De mänskliga rättigheternas universalitet och nödvändigheten av en demokratisk grund för legitim styrning har brett stöd. Ändå nekas alltför många människor sina mänskliga rättigheter och möjligheter till demokratiskt deltagande. Vi är övertygade om att en UNPA som ett globalt demokratiskt organ med valda företrädare skulle stärka den demokratiska styrningens hantverk liksom mänskliga rättigheters uppfyllande regionalt, nationellt och lokalt. Omvänt tror vi att avsaknaden av demokratiska principer och deltagande från den globala styrningen undergräver demokratin även på regional, nationell och lokal nivå.

7. Vi betonar vår övertygelse att en UNPA måste vara inkluderande och öppen för deltagande av parlamentariker från alla FN:s medlemsstater och observatörsstater. Vi är medvetna om att det finns utmaning-ar i att säkerställa en UNPA:s demokratiska karaktär. Vi är övertygade om att dessa utmaningar kan övervinnas och att med politisk vilja kan en parlamentarisk församling inom FN byggas på ett sätt som är både representativt och legitimt.

8. Vi välkomnar att FN:s råd för mänskliga rättigheter har beslutat att ge mandat åt en oberoende expert för främjandet av en demokratisk och rättvis internationell ordning och uppmuntrar den oberoende experten att fortsätta överväga frågan om en UNPA och särskilt undersöka möjliga steg för dess skapande.

9. Vi välkomnar de senaste och pågående breda konsultationerna mellan ett stort antal statliga och icke-statliga aktörer för att utveckla ett globalt samförstånd om utvecklingsagendan efter 2015. Vi känner oss uppmuntrade av att dessa samråd har betonat (1) vikten av en ”rättighetsbaserad” strategi för hållbar utveckling, och (2) nödvändigheten av en omfattande, global strategi för att hantera fattigdom och ojämlikhet i alla länder.

10. FN:s högnivåpanel för utvecklingsagendan post-2015 noterade nyligen att det krävs ”omformade och återupplivade partnerskap för global styrning” för att uppnå visionen efter 2015 och för att säkerställa att ”FN, de multilaterala systemen och alla utvecklingsaktörer effektivt stöder utvecklingsagendan post 2015.” Vi konstaterar att upprätthållandet av ett samförstånd med flera intressenter för delade globala mål är en av de viktigaste funktionerna som en UNPA kan förväntas ge.

11. För att upprätthålla politiskt stöd, för att stärka ansvarsskyldig-heten och för att föra den globala styrningen närmare de direkt berörda i strävan efter att uppnå utvecklingsmålen post-2015 uppmuntrar vi skapandet av en UNPA när det internationella samfundet antar sin nya utvecklingsagenda.

12. En UNPA är ett globalt parlamentariskt organ med distinkt innovativa funktioner som går utöver egenskaperna hos befintliga nationella och regionala församlingar och parlament. Genom att agera som ett institutionaliserat ”nätverk av nätverk” skulle en UNPA kunna låta företrädare för befintliga parlamentariska nätverk och institutioner formellt delta i dess arbete och därmed ge dem större tyngd och inflytande. Man bör överväga möjligheten att involvera lokala myndigheter och företrädare för ursprungsbefolkningar i UNPA:ns verksamhet.

13. Vi bekräftar att en UNPA kan och bör utvecklas gradvis. Så småningom bör ledamöterna i en UNPA väljas direkt. Redan i ett första skede bör UNPA:ns stadgar göra det möjligt för deltagande stater att tillämpa direktval av sina delegater om de så önskar.

14. I syfte att utforska innovativa former av medborgardeltagande i en UNPA kan det övervägas att tillämpa modeller för elektronisk direkt eller ”flytande” demokrati som gör det möjligt för medborgarna att delta i överläggningar eller påverka beslutsprocesser.

15. Vi gratulerar Europaparlamentet för dess banbrytande roll när det gäller att främja upprättandet av en UNPA, vilket går tillbaka till resolution A3-0331/93 som antogs 1994, och som senast kom till uttryck i resolution P7_TA 0255 från 2011, som uppmanade Europeiska Unionens råd att introducera upprättandet av en UNPA i FN:s generalförsamlings förfaranden.

16. Vi uppmanar Europaparlamentet och dess ledamöter samt alla andra parlament och deras ledamöter att stärka sitt åtagande för en mer demokratisk global styrning genom fortsatt stöd för en parlamentarisk församling inom FN.