På vilket sätt är FN odemokratiskt?

Förenta Nationerna är ett forum för nationella regeringar, och dess främsta organ utgörs av representanter och tjänstemän från medlemsstaternas verkställande makt, som vanligtvis utses exklusivt av det regerande majoritetspartiet (eller i koalition). Således är inte medlemsstaternas breda politiska spektrum representerat. Dessutom har varje medlemsstat en röst, oavsett befolkningsstorlek. Således finns det ingen demokratisk representation av världsbefolkningen.

Vad skulle syftet med en UNPA vara?

Syftet med en UNPA är att ge världens medborgare, inte bara stater, en röst i politiska förhandlingar och beslutsfattande på global nivå. Redan från början kan en UNPA utöva en oberoende tillsyn över FN:s verksamhet, byråkrati och budget. Genom sin mer direkta relation till medborgarna har UNPA:n samtidigt potential att bli ett legitimt globalt forum som kan stärka och samordna ansträngningar för demokratisering både nationellt och bortom nationalstatens gränser.

Varför bör en UNPA upprättas?

Tilltagande globala hot gör att FN-systemet behöver bli mer effektivt och demokratiskt. Skapandet av en UNPA utgör ett första steg mot att införa demokratisk representation och deltagande på global nivå. En UNPA kan upprättas relativt enkelt till en överkomlig kostnad och omgående utföra viktiga funktioner i FN-systemet, och kan samtidigt fungera som katalysator för en långsiktig och mer djupgående demokratisering och vitalisering av FN.

Vad betyder "UNPA"?

"UNPA" är en engelsk akronym, en förkortning av "United Nations Parliamentary Assembly". På svenska översätter vi i regel detta som "en parlamentarisk församling inom FN".

Är upprättandet av en parlamentarisk församling förenligt med FN:s karaktär som mellanstatlig organisation?

Upprättandet av en UNPA skulle i sig inte ändra FN:s väsen som mellanstatlig organisation. Däremot syftar en UNPA i förlängningen till att underlätta för en mer omfattande demokratisering av de internationella institutionerna och FN-systemet. Genom att en UNPA representerar medborgare snarare än stater innebär inrättandet en viss förskjutning av tyngdpunkten i FN-systemet från stater till medborgare. Medlemsstaterna skulle dock fortfarande finnas representerade i generalförsamlingen.

Finns det erfarenheter att bygga på för upprättandet av en UNPA?

Det existerar parlamentariska församlingar i en mängd multilaterala mellanstatliga organisationer, till exempel inom Europarådet, Organisationen för säkerhet och samverkan i Europa (OSSE, eng OSCE), NATO, Afrikanska Unionen och Mercosur. Det är dessutom möjligt att dra stor lärdom av hur Europaparlementet utvecklades: det grundades som en rådgivande församling 1952 och har sedan dess utvecklats till att idag vara en lagstiftande församling som representerar nästan 400 millioner röstberättigade väljare.

Vad är en parlamentarisk församling?

I en parlamentarisk församling, eller parlamentarikerförsamling, sammanträder valda representanter. Till skillnad från ett fullt utvecklat parlament är en parlamentarisk församling i regel ingen lagstiftande församling. En parlamentarisk församling är oftast ett organ inom en internationell organisation som annars utgörs endast av de nationella regeringarnas och de styrande partiernas representanter. I en parlamentarisk församling däremot representeras också partier som inte är i regeringsställning. Europarådets parlamentariska församling (PACE) är den äldsta av detta slag.