Vilken roll skulle en UNPA kunna spela för klimatpolitiken?

Jämfört med FN:s nuvarande mellanstatliga organ och konferenser skulle det finnas en annan politisk dynamik i en UNPA. Ledamöterna skulle huvudsakligen vara oberoende. Många skulle höra till nationella oppositionsgrupper och de skulle gruppera sig i tvärnationella politiska grupper. En sådan församling och dess ledamöter skulle således ha en starkare position att utveckla gemensamma globala eller multilaterala lösningar och de skulle kunna ta mindre hänsyn till nationella särintressen. Delegaterna skulle ha större legitimitet att företräda sina väljares ekonomiska frågeställningar när det gäller åtgärder mot klimatförändringar. Till och med som ett rådgivande organ kan sådana rekommendationer och förslag från församlingen ha betydande moralisk vikt och pressa nationella regeringar att anta globalt hållbara lösningar. På längre sikt, om UNPA:n utvecklas till ett världsparlament blir det möjligt att fatta bindande beslut på global nivå för att bekämpa klimatförändringar.

Hur skulle civilsamhället kunna gynnas av en UNPA?

En parlamentarisk församling borde erbjuda effektiva och innovativa verktyg för att inkludera civilsamhällets aktörer i sitt arbete. Detta skulle exempelvis kunna göras genom offentliga hearings med församlingens utskott eller genom att tillfälligt upptas i utskott (kooptation) som rådgivande ledamöter utan rösträtt. Dessutom skulle civilsamhällets aktörer kunna engagera sig med församlingens delegater individuellt. Dessa möjligheter skulle komplettera redan existerande former av deltagande i FN-systemet.

Hur skulle en UNPA bidra till fred?

Eftersom en UNPA:s ledamöter enkelt skulle kunna gruppera sig utifrån gemensamma politiska övertygelser istället för utifrån nationellt ursprung, så skulle en tvärnationell dialog och ett fredligt internationellt samarbete stärkas. Delegater med gemensamma politiska preferenser skulle kunna samarbeta över gränser. Jämfört med politiskt tillsatta personer så skulle ledamöterna vara friare att balansera nationella prioriteringar mot gränsöverskridande intressen. På längre sikt, i samband med att UNPA:n utvecklas till ett världsparlament och FN-stadgan revideras kan en global rättsordning etableras som möjliggör nedrustning, fred och gemensam mänsklig säkerhet.

Hur skulle vanliga medborgare kunna spela en roll i församlingens aktiviteter?

Till skillnad från fallet med de nuvarande ambassadörerna i de olika FN-organen, så skulle världens medborgare kunna lobba direkt gentemot de delegater i församlingen som representerar dem eller deras frågor. I de länder som utvecklar system för direktval av församlingens delegater skulle medborgarna på olika sätt kunna ta del i valrörelsen.

Hur skulle en UNPA kunna bidra till att stärka mänskliga rättigheter?

En parlamentarisk församling skulle kunna upprätta ett eget utskott för mänskliga rättigheter. Ett sådant utskott skulle inte stå under regeringarnas direkta inflytande. Till skillnad från de regeringsrepresentanter som sitter i FN:s råd för mänskliga rättigheter så skulle oberoende ledamöter i församlingen kunna bry sig mindre om sina regeringars diplomatiska behov och således skulle man mer öppet kunna adressera frågor som rör mänskliga rättigheter. Dessutom skulle man kunna upprätta utredningskommittéer för specifika situationer. Församlingen skulle också kunna utrustas med mandat att uppmärksamma andra delar av FN-systemet på läget för mänskliga rättigheter, däribland FN:s råd för mänskliga rättigheter och Säkerhetsrådet. I fall av folkmord eller andra grova kränkningar av mänskliga rättigheter skulle församlingen kunna ge en stark röst åt den globala offentligheten.

Vilket värde skulle en parlamentarisk församling tillföra FN-systemet?

Den parlamentariska församlingens ledamöter skulle gruppera sig efter partitillhörighet och politisk inriktning och inte efter nationalitet. En mer sofistikerad global politik skulle växa fram och utvecklas. FN-parlamentariker skulle inte behöva ta lika stor hänsyn till diplomatiska förbindelser utan skulle i högre utsträckning kunna företräda hela mänsklighetens intresse. Som folkets oberoende representanter skulle de kunna bidra till en bättre insyn i och översikt över FN:s aktiviteter.

Hur skulle en UNPA kunna bidra till att ge minoriteter och ursprungsfolk en röst?

Representanter från ursprungsfolk och minoriteter skulle kunna väljas som delegater till en parlamentarisk församling genom den reguljära valproceduren. Dessutom skulle ett visst antal platser som fylls genom ett särskilt förfarande kunna reserveras för ursprungsfolk och minoriteter. Dessutom skulle församlingen kunna upprätta utskott med särskilt ansvar för frågor som rör ursprungsfolk och minoriteter, och som skulle kunna bidra till att skapa större uppmärksamhet för dessa frågor i offentligheten.

Hur skulle en UNPA kunna bidra till nationell demokratisering?

En parlamentarisk församling skulle ge röst åt nationella parlamentariska oppositionsgrupper inom FN. Genom sitt internationella uppdrag skulle oppositionella ledamöter ha bättre möjlighet att nå ut till en internationell offentlighet. Deras position i hemlandet skulle stärkas och det skulle bli svårare för nationella regeringar att tysta dem. Vad det gäller delegater med koppling till auktoritära regeringar skulle erfarenheten av att delta i en demokratisk församling och att samarbeta med andra delegater från demokratiska länder kunna ha en demokratiserande inverkan. Dessutom skulle en demokratisering av FN stärka FN:s trovärdighet vad det gäller att främja nationell demokratisering.

Hur kan en UNPA förbättra effektiviteten och legitimiteten i internationellt beslutsfattande?

På grund av den proportionerliga fördelningen av platser och av enskilda delegaters nationsöverskridande samverkan, skulle församlingens beslut få stark symbolisk legitimitet, acceptans och giltighet. En inkludering av församlingen i det internationella beslutsfattandet skulle således göra internationella beslut mer effektiva.

Hur kan en parlamentarisk församling bidra till att FN:s byråkrati blir mer effektiv och transparent?

En UNPA skulle kunna utöva en oberoende demokratisk tillsyn om den utrustas med ett antal rättigheter, till exempel att ta del av information och att kalla FN-tjänstemän till utfrågningar. Församlingen skulle exempelvis i samarbete med FN:s internrevision (Office of Internal Oversight Services) kunna upprätta utredningskommittéer som kunde utföra parlamentariska utredningar för att följa upp och hantera anklagelser som rör mutor, korruption och pengaslöseri inom FN-systemet.