Skulle det vara möjligt för en UNPA att blanda sig i nationella angelägenheter?

En parlamentarisk församling skulle vara en del av FN och bunden av de bestämmelser i FN-stadgan som säger att FN inte har rätt “att ingripa i frågor, som väsentligen falla inom vederbörande stats egen behörighet.” (art 2.7) En UNPA skulle således inte vara berättigad att lägga sig i frågor som i enlighet med etablerade normer för FN skulle klassas som intrång i medlemsstaternas suveränitet.

Skulle ett världsparlament inskränka den nationella suveräniteten?

Nationell suveränitet i betydelsen rätten och möjligheten att utöva självbestämmande är redan begränsad. I dagens globala samhälle måste många politiska frågor hanteras transnationellt. Ett världsparlament skulle stärka den politiska självständigheten och ansvarsskyldigheten eftersom det skulle möjliggöra för folken att direkt ta del i de internationella besluten på demokratisk väg. I enlighet med subsidaritetsprincipen skulle endast sådana frågor regleras globalt som kan och måste hanteras globalt.

Vilka rättigheter till information, deltagande och tillsyn skulle kunna ges till en UNPA?

Den parlamentariska församlingens befogenheter skulle kunna utökas successivt utifrån vad medlemsstaterna anser rimligt över tid. Förslagsvis skulle församlingen kunna ha rätt (1) att ställa frågor till FN:s generalsekterare och andra höga multilaterala tjänstemän, (2) att hålla presentationer av resolutionsförslag samt rätten att föreslå förändringar, (3) att medbesluta vid antagande av reguljära budgetar för FN och dess olika organ, (4) att delta i valet av generalsekreteraren och andra höga tjänstemän, (5) att uppmärksamma säkerhetsrådet på allvarliga situationer eller (6) att inkomma med juridiska frågor till internationella domstolen.

Vilka frågor skulle en UNPA hantera?

De frågor som en UNPA skulle ha i uppgift att hantera bör motsvara Generalförsamlingens ansvarsområde. I enlighet med artikel 10 i FN-stadgan skulle således en UNPA kunna “dryfta varje fråga eller angelägenhet, som faller inom ramen för denna stadga eller hänför sig till befogenheter och uppgifter tillkommande något av de organ, som avses i denna.”

Vilka maktbefogenheter skulle en UNPA kunna utrustas med?

En UNPA skulle i princip kunna utrustas med samma rättigheter och befogenheter som Generalförsamlingen. Om det sker en ändring av FN-stadgan skulle den parlamentariska församlingens funktioner och befogenheter kunna utökas. Initialt kunde församlingen framför allt ha en rådgivande roll men den kunde över tiden utvecklas till att inkludera även verklig rätt till information, deltagande och granskning med ambition att utvecklas till ett huvudorgan som kompletterar FN:s generalförsamling.