Vilken relation skulle en UNPA ha till Världsbanken, Internationella valutafonden (IMF) och Världshandelsorganisationen (WTO)?

Över tid skulle den parlamentariska församlingen kunna utrustas med rådgivande funktioner och befogenheter även gentemot Världsbanken, Internationella valutafonden (IMF) och Världshandelsorganisationen (WTO). Detta skulle innebära ett viktigt bidrag till att göra den globala styrningen mer sammanhängande och systematisk. I ett senare skede skulle en UNPA kunna ges befogenhet att delta och utöva tillsyn. Eftersom Världsbanksgruppen, Internationella valutafonden (IMF) och Världshandelsorganisationen (WTO) är juridiskt oberoende skulle den parlamentariska församlingens befogenheter behöva skrivas in genom ömsesidiga överenskommelser eller genom stadgeändringar hos dessa organisationer.

Vilken relation skulle en UNPA ha till Säkerhetsrådet och till Generalförsamlingen?

En UNPA skulle som rådgivande organ komplettera FN:s säkerhetsråd och generalförsamling. Församlingen skulle exempelvis kunna ge rekommendationer till Generalförsamlingen och till Säkerhetsrådet för vidare övervägande. I takt med att församlingen ökar i legitimitet och vinner tillit hos det internationella samfundet så skulle den kunna utvecklas och inkluderas i Generalförsamlingens beslutsfattande, till exempel när det gäller FN:s budget eller valet av FN:s generalsekreterare. Som en del av en omfattande FN-reform skulle på längre sikt FN:s gene-ralförsamling (UNGA) och FN:s parlamentariska församling (UNPA) kunna bilda två kamrar i ett världsparlament.

Vad är skillnaden mellan FN:s generalförsamling och den föreslagna parlamentariska församlingen?

FN:s generalförsamling är i enlighet med FN-stadgan ett av organisationens huvudorgan, där medlemsstaternas regeringar är representerade med en röst var. Den föreslagna parlamentariska församlingen skulle vara en nytt underorgan, ett organ som skulle representera världens folk och där fördelningen av platser skulle vara graderad. Ledamöter från nationella oppositionsgrupper skulle vara representerade i en UNPA, vilket skulle reflektera ett bredare politiskt spektrum.

Vad är skillnaden mellan den föreslagna UNPA och ett världsparlament?

Den föreslagna parlamentariska församlingen skulle initialt framför allt ha rådgivande och granskande funktion gentemot FN och FN-systemets organisationer. Till en början skulle församlingen sannolikt utgöras av ledamöter från nationella och regionala parlament. Ett världsparlament anses däremot vara ett organ som kan stifta globalt bindande lagar och vars ledamöter väljs direkt. Den parlamentariska församlingen kan vara ett första steg på väg mot det långsiktiga målet att skapa ett världsparlament.

Vad är skillnaden mellan den föreslagna UNPA och den Interparlamentariska unionen (IPU)?

Den Interparlamentariska unionen (IPU) är en sammanslutning av nationella parlament med primärt mål att stärka de nationella parlamentens möjligheter att på den nationella nivån få en översikt över internationella aktiviteter. Syftet med den föreslagna parlamentariska församlingen inom FN (UNPA) skulle däremot vara att utöva parlamentariska funktioner direkt på den internationella nivån, i egen rätt. Ett av syftena med en UNPA är att FN:s tjänstemän och institutioner skulle kunna hållas ansvariga inför ett globalt parlamentariskt organ. Det finns i nuläget inget intresse hos IPU att ta på sig denna uppgift.

Vad är skillnaden mellan en global parlamentarisk församling och en parlamentarisk församling inom FN?

En “global parlamentarisk församling” och en “parlamentarisk församling inom FN” är till stor del synonyma termer. Genom att använda termen “global parlamentarisk församling” så betonar man att församlingen skulle kopplas till alla relevanta mellanstatliga organisationer. Termen “parlamentarisk församling inom FN” brukar uppfattas som ett första steg i den riktningen genom upprättandet av ett underorga som uteslutande är kopplad till FN:s generalförsamling. Termer som “global folkförsamling” eller “global parlamentarisk församling” används även för en specifik strategi att uppnå ett världsparlament baserat på ett mellanstatligt fördrag.