Var skulle en UNPA:s högkvarter och administrativa säte placeras?

Var den parlamentariska församlingen skulle ha sitt huvudsäte skulle beslutas genom mellanstatliga förhandlingar i samband med församlingens upprättande och skulle kunna bero på om något värdland ville erbjuda passande förutsättningar. Det kunde vara praktiskt att välja en placering där FN har administrativa sekretariat, som New York eller Geneve. Om en regering erbjuder en alternativ passande plats så skulle det kunna vara ett viktigt incitament för en annan placering.

Var skulle en UNPA sammanträda?

Plenumsammanträden och utskottsmöten skulle kunna hållas i lokalerna för den parlamentariska församlingens huvudsäte, eller alternativt på olika platser runt om i världen. Internationellt skiftande mötesplatser är eftersträvansvärt åtminstone vad det gäller de specialiserade utskotten. Detta skulle bidra till att föra församlingens arbete närmare världens folk.

När, hur ofta och hur länge skulle en UNPA:s sessioner vara?

Som med alla parlament är det skillnad mellan å ena sidan plenumsammanträden och å andra sidan sammanträden för de olika utskotten och underutskotten där endast utskottens ledamöter träffas. Initialt kunde plenum sammanträda ett par veckor en gång om året eller vart annat år, exempelvis parallellt med Generalförsamlingens sammanträde. Församlingens plenumsammanträden skulle förberedas av utskotten som kunde sammanträda oftare och mer flexibelt. Med tiden skulle församlingen själv kunna besluta om den lämpligaste tidpunkten och längden på sina sammanträden.

Vad skulle en UNPA kosta?

Kostnaderna för en UNPA skulle bero på många olika variabler som återstår att besluta om. Dessa variabler inkluderar exempelvis antalet delegater, löner för delegater och övrig personal, storleken på administrationen, plenumsammanträdenas och de olika utskottssammanträdenenas frekvens, längd och plats, samt omfattningen av översättningstjänster.

Hur kan en UNPA finansieras?

Förenta Nationerna och dess olika program och organ finansieras genom en kombination av fastslagna bidrag och/eller frivilliga gåvor. Om den parlamentariska församlingen upprättas som ett underorgan till generalförsamlingen skulle den troligtvis finansieras genom FN:s reguljära budget. Budgeten skulle därmed behöva expandera. Men även andra finansieringsvägar bör övervägas, såsom frivilliga bidrag från medlemsstaterna. Dessutom skulle det kunna upprättas en fond som hade befogenhet att ta emot bidrag från andra givare inom ramen för tydligt definierade ramar.