Skulle det vara möjligt för en UNPA att blanda sig i nationella angelägenheter? » Campaign for a UN Parliamentary Assembly
 

Skulle det vara möjligt för en UNPA att blanda sig i nationella angelägenheter?

En parlamentarisk församling skulle vara en del av FN och bunden av de bestämmelser i FN-stadgan som säger att FN inte har rätt “att ingripa i frågor, som väsentligen falla inom vederbörande stats egen behörighet.” (art 2.7) En UNPA skulle således inte vara berättigad att lägga sig i frågor som i enlighet med etablerade normer för FN skulle klassas som intrång i medlemsstaternas suveränitet.