Upprättandet av en UNPA och den Interparlamentariska unionen

Vid ett möte 4-5 november 2008 i Europaparlamentet i Bryssel diskuterade kampanjen för upprättandet av en parlamentarisk församling inom FN (UNPA-kampanjen) frågan om relationen mellan den före-slagna UNPA:n och den Interparlamentariska unionen (IPU) och de två parlamentariska organens möjliga roller och funktioner.

UNPA-kampanjen drog slutsatsen att den föreslagna UNPA:n och IPU skulle vara kompletterande institutioner. En UNPA skulle inte ersätta eller duplicera IPU:s funktioner. Tvärtom skulle en UNPA erbjuda ett svar på den globala styrningens demokratiska underskott, vilket IPU i sin nuvarande struktur inte kan göra.

UNPA-kampanjen noterade särskilt:

(1) IPU är en sammanslutning av nationella parlament. Ett av dess syften är att tillhandahålla en ”parlamentarisk dimension till det internationella samarbetet”. IPU:s mål i detta sammanhang är att stärka de nationella parlamentens förmåga att utöva översikt och insyn i frågor av internationell art. Kampanjen understryker vikten av denna dimension.

(2) Syftet med en UNPA är att direkt och i egen rätt utöva parlamentariska funktioner på internationell nivå. Ett av dess mål är att kunna hålla FN:s chefer och dess institutioner ansvariga inför ett globalt parlamentariskt organ. IPU har ingen sådan kapacitet och strävar för närvarande inte heller efter att utveckla det.

(3) IPU:s syfte är att underlätta de nationella parlamentens arbete. En UNPA skulle däremot bestå av enskilda parlamentariker med uppdrag att tjänstgöra utifrån ett globalt perspektiv.

(4) Exemplet med det Panafrikanska parlamentet och den Afrikanska parlamentariska unionen visar att en UNPA och IPU inte behöver vara ömsesidigt uteslutande.

(5) På längre sikt skulle en UNPA kunna sättas samman av direkt-valda ledamöter. Exemplet med Europaparlamentet och Konferensen mellan parlamentariska organ för EU-frågor (COSAC) visar att en till stor del direktvald UNPA och IPU skulle komplettera varandra och skulle båda vara nödvändiga på sitt sätt.

(6) UNPA-kampanjen stöder IPU:s arbete och uppskattar alla aktiva bidrag till upprättandet av en UNPA från IPU:s sida och från IPU:s medlemmar.