Slutsatser kring UNPA-kampanjens policy

Vid sitt möte den 19–20 november 2007 i ”Palais des Nations” i Genève bekräftade UNPA-kampanjen den fastställda policyn i ”Appell för upprättandet av en parlamentarisk församling inom FN” och noterade särskilt att:

  • UNPA-kampanjen bedriver ett politiskt pragmatiskt tillvägagångssätt för att gradvis uppnå det långsiktiga målet om ett världsparlament.
  • i ett första steg förespråkar kampanjen att en UNPA upprättas på ett sådant sätt som inte kräver en ändring av FN-stadgan.
  • i UNPA-kampanjens appell anges att en rådgivande UNPA initialt skulle kunna vara sammansatt av nationella parlamentariker och att detta uttalande inte utesluter möjligheten att förespråka andras deltagande. Exempelvis förespråkar kampanjen även deltagande av regionala parlamentariska församlingar i en UNPA, till exempel Europaparlamentet och Panafrikanska parlamentet, och det kan övervägas att inkludera lokala myndigheter i en rådgivande UNPA.
  • förutnämnda uttalande utesluter inte heller att förespråka en flexibel inställning till valförfarande. Kampanjen stöder strategin att UNPA:ns stadgar redan i det första steget bör tillåta de deltagande staterna att välja sina delegater genom direkta val om de så önskar.
  • kampanjen förespråkar en UNPA som är inkluderande och öppen för alla FN:s medlemsstater. Direkta val av UNPA:ns delegater betraktas emellertid som en förutsättning för att utrusta organet med lagstiftande mandat.
  • kampanjens policy stöder otvetydigt kravet att en UNPA måste tillhandahålla starka och effektiva sätt att inkludera det civila samhället i sitt arbete, särskilt NGO:er och lokala förvaltningar.
  • kampanjens policy eftersträvar målet att en UNPA, när den väl har inrättats, skulle förespråka och underlätta en reform av de internationella institutionernas och den globala styrningens nuvarande system.
  • Kampanjen är medveten om att när appellen refererar till ”FN och FN-systemets organisationer” kan detta tolkas som att omfatta Bretton Woods-institutionerna.