Förslaget om en parlamentarisk församling inom FN

Möjlig logga för en UNPA

I denna globaliseringens tidsålder har alltfler frågor en global dimension som kräver global samverkan. I FN och i andra internationella fora träffas regeringar för att förhandla och fatta beslut som påverkar oss alla.

FN-stadgan inleds med de lovande orden: ”Vi, de förenade nationernas folk”. Men man får söka förgäves efter en artikel i dokumentet som beskriver hur vanligt folk kan spela en roll i organisationens överläggningar och beslutsfattande.

De ledande positionerna inom FN:s organ och i internationella organisationer innehas av tjänstemän som utses av nationella regeringars verkställande grenar. Med tanke på den allt viktigare betydelsen av internationella organisationer och deras beslutsfattande så är detta inte längre tillräckligt.

En parlamentarisk församling inom FN (United Nations Parliamentary Assembly, UNPA), skulle för första gången ge folkvalda representanter en formell roll i globala angelägenheter. Som ett kompletterande organ skulle församlingen representera världsmedborgare direkt snarare än regeringar.

Initialt kunde stater välja om deras UNPA-ledamöter skulle komma från det egna parlamentet och i så fall återspegla dess politiska bredd och jämställdhet mellan könen, eller om de skulle vara direktvalda. Så småningom är målet att alla ledamöter ska vara direktvalda.

Till att börja med skulle en UNPA främst vara ett rådgivande organ, men i takt med att dess demokratiska legitimitet ökar så ökar även dess befogenheter. Församlingen kommer att agera som en oberoende vakthund i FN-systemet men även som en demokratisk återspegling av mångfalden i världens allmänna opinion.

På sikt, när alla dess ledamöter är demokratiskt valda, kan församlingen utvecklas till ett världsparlament som – under vissa villkor och tillsammans med FN:s generalförsamling – kan anta universellt bindande förordningar.

Sammanfattningsvis skulle FN utvecklas från det många uppfattar som ett allmänt ineffektivt ”pratforum” till ett kraftfullt demokratiskt och lagstiftande organ.

Läs mer

Internationell appell för en UNPA