Förslaget om en parlamentarisk församling inom FN

Möjlig logga för en UNPA

Alltfler problem och hot har en global dimension. Nationalstater klarar inte att lösa dessa på egen hand och FN är i sin nuvarande mellanstatliga form otillräckligt. Världen behöver ett starkare och mer demokratiskt FN.

FN-stadgan inleds med de lovande orden: ”Vi, de förenade nationernas folk”. Men man får söka förgäves efter en artikel i dokumentet som beskriver hur vanligt folk kan spela en roll i organisationens överläggningar och beslutsfattande.

De ledande positionerna inom FN:s organ innehas av tjänstemän som utses av nationella regeringar. Med tanke på den allt större betydelsen av internationellt beslutsfattande så är detta inte längre tillräckligt.

En parlamentarisk församling inom FN (United Nations Parliamentary Assembly, UNPA), skulle för första gången ge folkvalda representanter en formell roll i hanteringen av globala angelägenheter. En UNPA skulle inrättas som ett kompletterande organ till generalförsamlingen och skulle representera världsmedborgare snarare än regeringar.

Initialt kunde stater välja om deras UNPA-ledamöter skulle vara direktvalda eller om de skulle utses av det egna parlamentet med dess politiska bredd och könsbalans. Så småningom är målet att alla ledamöter ska vara direktvalda.

Till att börja med skulle en UNPA främst vara ett rådgivande organ, men i takt med att dess demokratiska legitimitet ökar så ökar även dess befogenheter. Församlingen kommer att agera som en oberoende vakthund i FN-systemet men även som en demokratisk återspegling av mångfalden i världens allmänna opinion.

På sikt, när alla dess ledamöter är demokratiskt valda, kan församlingen utvecklas till ett världsparlament som – under vissa villkor och tillsammans med FN:s generalförsamling – kan anta universellt bindande förordningar.

Sammanfattningsvis skulle FN utvecklas från det många uppfattar som ett allmänt ineffektivt ”pratforum” till ett kraftfullt demokratiskt och lagstiftande organ.

Läs mer

Internationell appell för en UNPA