Förverkligandet av en parlamentarisk församling inom FN

UN General Assembly

The UN General Assembly could establish a UNPA

En parlamentarisk församling inom Förenta Nationerna (United Nations Parliamentary Assembly, UNPA) kan inrättas utan att FN-stadgan behöver ändras.

I ett första steg skulle en UNPA kunna upprättas genom ett beslut av FN:s generalförsamling i enlighet med artikel 22 i FN-stadgan. Enligt denna artikel kan generalförsamlingen ”inrätta sådana biträdande organ, som den anser nödvändiga för fullgörande av sina uppgifter.”

Generalförsamlingen skulle då initiera den förberedande processen och slutligen anta UNPA:ns stadgar. Med de egna befogenheterna som tak skulle  generalförsamlingen kunna förse UNPA:n med tydliga mandat och funktioner.

Alternativt kan en UNPA skapas genom ett nytt internationellt avtal. Detta avtal skulle bestå av UNPA:ns stadgar som förhandlas fram av en grupp likasinnade regeringar. För att träda i kraft behöver avtalet skrivas under av det antalet länder som fastställts i stadgan. Rättigheter och funktioner i förhållande till FN skulle behöva bekräftas av ett samarbetsavtal som antas av FN:s generalförsamling. Återigen, en UNPA:s rättigheter kan inte överskrida de som generalförsamlingen besitter.

I båda fallen bör UNPA:n vara öppen för deltagande av alla FN:s medlemsstater.

Skapandet av en UNPA kan förberedas av ett parlamentariskt nätverk inom FN som kan upprättas av individuella parlamentariker.

Flertalet redan existerande internationella parlamentariska institutioner som exempelvis Europaparlamentet eller Panafrikanska parlamentet erbjuder viktiga erfarenheter att dra lärdom från.

Ett antal modeller har förts fram för att visa på olika alternativ för fördelningen av antal platser i UNPA:n.

För mer detaljer, se den nya policyöversynen och andra publikationer som samlats på denna webbsida.