Förklaring i Buenos Aires

1. Vi, deltagarna i kampanjen för upprättandet av en parlamentarisk församling inom FN, upprepar vår gemensamma uppmaning till FN och regeringarna i dess medlemsstater att inleda en förberedande process för en regeringskonferens med syftet att upprätta en parlamentarisk församling inom FN.

2. Sextiofem år efter FN:s grundande, i ”We, the Peoples” namn, är världens mest universella politiska organisation fortfarande inte utrustad med ett formellt organ som gör det möjligt för valda företrädare för världens medborgare att delta i organisationens överväganden och beslutsfattande.

3. Vid FN:s världstoppmöte 2005 bekräftade stats- och regeringscheferna att ”demokrati är ett universellt värde baserat på människors fritt uttryckta vilja att bestämma sina egna politiska, ekonomiska, sociala och kulturella system och deras fulla deltagande i alla aspekter av sina liv.” I en värld där vi alla är ömsesidigt beroende av varandra kan emellertid inget samhälle bestämma sitt eget öde oberoende och utan människors uttryckliga deltagande och input genom sina valda representanter.

4. De som påverkas av ett beslut bör ha en chans att delta i det. Ef-tersom viktiga beslut som fattas på global nivå idag påverkar alla människor, ser vi ett behov av att demokratisera den globala styrningen. Därför bekräftar vi vår beslutsamhet att demokratiskt deltagande och representation av världens medborgare gradvis bör utvecklas i FN och, i rimlig utsträckning, i FN:s fonder, program och organ samt i andra mellanstatliga organisationer.

5. I dagens multipolära värld är det viktigare än någonsin att förbättra styrningens institutionella grunder. I synnerhet finns det ett brådskande behov av att få till stånd ett mer sammanhängande ramverk av multilaterala organisationer, fackorgan, program, fonder och fördragsorgan och att göra dessa organisationer mer ansvariga inför världens medborgare.

6. FN-systemet är och bör fortsätta att vara den viktigaste kärninstitutionen för internationellt samarbete och bör bli en mer livskraftig ram för effektiv internationell styrning. En parlamentarisk församling inom FN kommer bli en kritisk komponent och en katalysator för ytterligare institutionell utveckling. Vi förväntar oss att när en parlamentarisk församling inom FN väl har upprättats så skulle den förespråka och underlätta för en mer omfattande reform av de internationella institutionernas och den globala styrningens nuvarande system.

7. Globala utmaningar såsom begränsande av klimatförändringarna, icke-spridning av kärnvapen och finansiell stabilisering överskrider nationella gränser och kan endast hanteras av mer effektiva strukturer för transnationell styrning. En parlamentarisk församling inom FN skulle vara ett svar på dessa utmaningar eftersom den skulle kunna göra den internationella styrningens strukturer mer demokratiska, mer inkluderande och skapa en bättre balans mellan små och stora länder.

8. Vi upprepar vår åsikt att en parlamentarisk församling inom FN kan och bör utvecklas gradvis. I det första steget är det onödigt att göra ändringar i FN-stadgan. Det finns två alternativ: En parlamentarisk församling inom FN skulle kunna upprättas genom en omröstning i FN:s generalförsamling enligt artikel 22 i FN-stadgan. Alternativt skulle församlingen kunna skapas på grundval av ett nytt mellanstatligt fördrag. På längre sikt skulle församlingen kunna omvandlas till ett direktvalt lagstiftande parlament som ett resultat av en översyn av FN-stadgan enligt artikel 109 i FN-stadgan.

9. Efter att ha beaktat olika modeller för representation i en sådan församling, anser vi att principen om degressiv proportionalitet kan användas som en grund för platsfördelningen.

10. Behovet av att demokratisera den globala styrningen är en av de största politiska utmaningarna i vår tid. Situationen fordrar att enskilda världsmedborgare, och särskilt parlamentariker, regeringar, det internationella givarsamhället och det civila samhället engagerar sig för demokratisk global förändring. Därmed tror vi att FN och andra globala mellanstatliga institutioner skulle bli effektivare och åstadkomma bättre resultat för människor över hela världen.

11. Vi uppmanar nu alla regeringar som stöder demokratiska principer hemma och som förkunnar dess fördelar utomlands, att förespråka och stödja tillämpningen av samma principer om demokrati, ansvarsskyldighet och öppenhet i internationella institutioner och beslutsprocesser.

Antagen 4 oktober 2010.