Upprop för global demokratisk kontroll av internationella finansiella och ekonomiska institutioner

På grund av den internationella finanskrisen står världssamfundet inför enorma sociala och ekonomiska problem. Uppfyllandet av millenniemålen är allvarligt hotat. Världens fattigaste drabbas hårdast. Det finns all anledning att frukta potentiellt allvarliga konsekvenser för den politiska stabiliteten och demokratin. Situationen kräver snabba och effektiva globala svar. En lämplig institutionell struktur måste skapas för att reglera och omorientera det finansiella systemet.

Multilaterala institutioner som Världsbanksgruppen, Internationella valutafonden och Världshandelsorganisationen har skapat en global policy med enorm inverkan på den internationella handeln, det finansiella systemet och de nationella ekonomierna. Vid denna kritiska tidpunkt måste det säkerställas att all förnyelse av de internationella monetära, finansiella och ekonomiska institutionernas system kommer att utrusta dessa med tillräckliga mandat och att de också på ett trovärdigt sätt görs mer legitima, transparenta, ansvariga, representativa, lyhörda och därmed mer demokratiska. Strukturen i ett sådant reformerat system måste byggas så att alla världens medborgare som berörs av dess policy och beslutsfattande, kan göra sina röster hörda vid utformning-en, genomförandet och utvärderingen av de beslut som fattas. Denna uppgift bör stödjas genom skapandet av ett globalt organ av valda representanter.

Upprättandet av en parlamentarisk församling inom FN (UNPA) bör vara en viktig del av det framtida systemet för internationell finansiell och ekonomisk styrning. Initialt kan en UNPA huvudsakligen ha en rådgivande funktion. På längre sikt kan den utöva verklig global tillsyn över FN-systemets institutioner. En sådan församling skulle kunna

  • övervaka sambandet och effekterna av den globala finansiella och ekonomiska politiken på andra områden som hållbar utveckling, livsmedelsförsörjning, utbildning, hälsa och fattigdomsbekämpning;
  • bidra till att öka medvetenheten om en farlig utveckling innan den bryter ut;
  • fungera som en vakthund som vakar över att reformer och regleringar genomförs effektivt;
  • samla in synpunkter från gräsrotsnivå och civilsamhälle, med särskild uppmärksamhet på de svaga, fattiga och underprivilegierade;
  • ha möjlighet att yttra sig vid val av verkställande direktörer i systemets institutioner;
  • bidra till att hitta lösningar på de akuta globala problemen.

Vi uppmanar FN och regeringarna i dess medlemsstater att stödja upprättandet av en parlamentarisk församling inom FN vid sina överläggningar om att reformera de internationella monetära, finansiella och ekonomiska institutionerna. Vi vädjar till den kommission av experter för reformer av det internationella monetära och finansiella systemet, som inrättats av generalförsamlingens ordförande, att överväga förslaget och uttrycka sitt stöd. Vi uppmanar alla organisationer, be-slutsfattare och medborgare som är engagerade för det globala allmänintresset att stödja detta upprop.

Publicerad i april 2009.