En parlamentarisk församling inom FN

Maja Brauer och Andreas Bummel, 2020

Available at Amazon.com

Skapandet av en parlamentarisk församling inom FN som ett första steg mot ett världsparlament är ett avgörande mål för Democracy Without Borders. Denna studie undersöker förslaget och presenterar officiella rekommendationer.

Från förordet

FN:s 75-årsjubileum sammanfaller med en dramatisk global hälsokris orsakad av coronaviruspandemin och förvärras av ett dåligt samordnat, långsamt och otillräckligt globalt svar. Detta är ytterligare ett symptom på en underliggande kris för den globala styrningen. Det traditionella mellanstatliga sättet att möta globala utmaningar fallerar. Den globala uppvärmningen är ett exempel: de åtgärder som har vidtagits under de senaste trettio åren har visat sig ineffektiva. Forskare hävdar att det inte finns mycket tid kvar, om ens någon, för att förhindra en skenande klimatkris.

Grundorsaken till denna ineffektiva styrning är obalansen mellan å ena sidan en rådande politisk ordning baserad på nationalstater och å andra sidan de utmaningar som finns som kräver beslutsam planetärrespons. Vad som behövs är en ny vision om en demokratisk världsordning baserad på gemensam global suveränitet för globala frågor. I en tid som präglas av nationalistisk populism, geopolitiska spänningar och ökande auktoritarism kommer målet om ett nytt FN, baserat på överstatligt globalt beslutsfattande med verklig makt inom vissa definierade områden, inte att realiseras över en natt. Men även om världen står inför många akuta problem som kräver omedelbar handling, vore det ett stort misstag att inte genomföra en långsiktig systematisk förändring parallellt med politiska åtgärder här och nu. Transformationen av dagens dysfunktionella globala system borde ha påbörjats för länge sedan. Vi är övertygade om att upprättandet av en parlamentarisk församling inom FN (UNPA) är det enskilt viktigaste steget mot detta mål.

Förslaget om en UNPA som beskrivs i denna studie är pragmatiskt och genomförbart under rådande förhållanden. Vi föreställer oss en försiktig start som banar väg för fortsatt utveckling och i förlängningen en transformering av församlingen till ett direktvalt världsparlament i samband med en mer genomgripande översyn av FN och relaterade institutioner. Ju snabbare detta händer, desto bättre. Under tiden har en UNPA redan initialt potential att åstadkomma kraftfull förändring.

ISBN: 9783942282208