Från vilka länder skulle en UNPA:s delegater komma?

En UNPA skulle vara öppen för alla FN:s medlemsstater.

I vilken utsträckning skulle befolkningsrika länder som Indien och Kina kunna dominera församlingen genom sina andelar av platserna?

Om platserna i en UNPA fördelades i direkt proportion till befolkningsstorlek skulle uppskattningsvis 20% tillfalla de kinesiska medborgarnas delegater och 17% de som representerar Indiens medborgare. De 128 stater med minst befolkningsstorlek skulle vara representerade av ungefär 8% av delegaterna. En direkt proportionerlig platsfördelning skulle således kunna marginalisera en stor majoritet länder och anses därför inte vara demokratiskt rimligt. Istället rekommenderar vi en graderad platsfördelning i enlighet med principen om degressiv proportionalitet, där mindre länder har en något större representation i förhållande till sin befolkningsstorlek. Enligt föreslagna modeller av detta slag skulle kinesiska delegater ha en andel av platserna som ligger mellan 3 och 10 procent och indiska delegater mellan 2.8 och 9 procent. Det ska dock påpekas att delegaterna i slutändan skulle rösta individuellt och inte i nationella block.

Om tanken är att representanter från alla medlemsstater ska få plats i en UNPA, vilket inflytande skulle i så fall icke-demokratiska stater få?

Enligt olika föreslagna modeller för platsfördelning i en UNPA skulle en majoritet av församlingens delegater komma från demokratiska stater. Församlingens demokratiska karaktär skulle därmed kunna säkras. Dessa beräkningar bygger på rapporter om demokratins tillstånd i världen, som tillhandahållits av analytiker på Freedom House m.fl. de senaste åren.

Hur skulle platserna i en UNPA fördelas?

Den exakta fördelningen av platser i en parlamentarisk församling skulle vara en fråga för internationella förhandlingar. Till skillnad från hur sammansättningen i Generalförsamlingen ser ut skulle ett viktigt kännetecken för en UNPA vara att antalet delegater som väljs från medlemsstaterna graderas, med befolkningsstorlek som ett avgörande kriterium. Men för att uppnå en balans mellan principen om demokratisk representation ("en människa, en röst") å den ena sidan och principen om staternas likställdhet ("en stat, en röst") å den andra, kan degressiv proportionalitet tillämpas, i likhet med den amerikanska kongressen eller Europaparlamentet. Detta innebär att det skulle komma förhållandevis fler delegater per capita från små stater jämfört med större stater. I denna publikation kan du läsa mer om degressiv proportionalitet och ta del av olika möjliga modeller för platsfördelning.

Hur skulle det vara möjligt att stärka delegaternas oberoende från sina regeringar?

Även om delegater från auktoritära regimer i viss utsträckning kan komma att agera enligt instruktioner från nationella regeringar, så skulle tillämpning av hemlig röstning, placering arrangerad i enlighet med politisk gruppering och andra ramverk i procedurerna minimera icke-demokratiska regimers inflytande över delegaternas oberoende. Exempelvis skulle en UNPA:s stadgar kunna förbjuda regeringar att spåra de individuella delegaternas röstningsbeteende eller att godtyckligt återkalla delegater under deras mandatperiod.

Hur många platser skulle länderna X, Y och Z få?

Den exakta platsfördelningen skulle bestämmas genom internationella förhandlingar. Det är således spekulativt att säga hur många platser som skulle tillfalla ett visst land. Det ska dock påpekas att platserna inte skulle kontrolleras av regeringar utan av individuella oberoende delegater. I publikationen En parlamentarisk församling inom Förenta Nationerna (2020) kan du ta del av olika tänkbara modeller för platsfördelning. Enligt dessa modeller skulle Sverige få 3 platser i en UNPA. Du kan ladda ner boken här.

Hur många delegater skulle en UNPA bestå av?

En UNPA:s storlek bör efterstäva en optimal balans mellan representativitet och effektivitet. Ju mindre församlingen är, desto mer effektiv skulle den kunna vara, men desto mindre representativ och demokratisk skulle den samtidigt vara. En storlek i balans mellan effektivitet och representativitet kunde uppskattningsvis ligga mellan 700 och 900 ledamöter. Den storleken baserar sig de flesta modeller för mandatfördelning på. I jämförelse har Europaparlamentet 736 ledamöter och Indiens nationella parlament har 802 ledamöter.

Hur kan medborgare från stater utan demokratiska val representeras?

Det kommer vara mycket svårt att åstadkomma en demokratisk representation i UNPA:n av medborgare från stater som saknar en rimlig nivå av fria och rättvisa val. Sådana länder bör emellertid tillåtas representation så länge delegaterna åtminstone väljs ur konstituionella nationella parlament, inklusive från oppositionsgrupperingar. Ett urval som görs av regeringar skulle behöva förbjudas, och regler som gör det möjligt för församlingen att bedöma sina egna ledamöters oberoende bör övervägas.

Hur väljs delegaterna?

Den parlamentariska församlingens medlemsstater borde själva kunna avgöra om deras delegater skulle väljas direkt eller indirekt genom sina nationella parlament. I det senare fallet skulle utvalet av delegater så nära som möjligt återspegla den rådande politiska spännvidden inom respektive parlament. Dessutom skulle delegater från regionala parlament och parlamentariska församlingar kunna komplettera de nationella delegaterna. Från en del håll har även möjligheten att inkludera representanter från städer och lokala myndigheter lyfts fram. På längre sikt bör alla delegater väljas direkt av världens medborgare.