Έκκληση για δημιουργία Κοινοβουλευτικής Επιτροπής στα Ηνωμένα Έθνη

Η ανθρωπότητα έχει επιφορτιστεί με το καθήκον να διασφαλίσει την επιβίωση και την ευημερία των επόμενων γενιών, καθώς επίσης και να διατηρήσει τα φυσικά θεμέλια ζωής επάνω στη Γη. Είμαστε πεπεισμένοι ότι για να αντεπεξέλθουμε στις εξαιρετικά σημαντικές προκλήσεις, όπως είναι η κοινωνική ανισότητα , η εξάπλωση όπλων μαζικής καταστροφής, η απειλή της τρομοκρατίας και η διακινδύνευση των παγκόσμιων οικοσυστημάτων, θα πρέπει όλα τα ανθρώπινα όντα να συμμετάσχουν σε συλλογικές προσπάθειες.
Οι πολίτες θα πρέπει να συμμετάσχουν πιο αποδοτικά και άμεσα στις δραστηριότητες των Ηνωμένων Εθνών και των διεθνών οργανισμών τους, για να εξασφαλίσουν διεθνή συνεργασία, να διασφαλίσουν την αποδοχή , να ενισχύσουν τη νομιμότητα των Ηνωμένων Εθνών και τέλος να ενδυναμώσουν την ικανότητά τους για δράση. Θα πρέπει να τους επιτραπεί να συμμετάσχουν πιο ενεργά στις δραστηριότητες του ΟΗΕ. Γι’ αυτό, προτείνουμε σταδιακή εφαρμογή της δημοκρατικής συμμετοχής και εκπροσώπησης σε παγκόσμιο επίπεδο.
Θεωρούμε ότι η εδραίωση μιας συμβουλευτικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής στα Ηνωμένα Έθνη συνιστά ένα απολύτως απαραίτητο βήμα. Χωρίς να απαιτείται, σε πρώτο στάδιο, τροποποίηση της Χάρτας του ΟΗΕ, μέσα από τη δημιουργία μιας τέτοιας υλοποίησης μπορεί να καθιερωθεί ένας εξαιρετικά σημαντικός δεσμός μεταξύ ΟΗΕ, οργανισμών που ανήκουν στο σύστημα του ΟΗΕ, κυβερνήσεων, εθνικών κοινοβουλίων και αστικής κοινωνίας.
Μια τέτοια επιτροπή δεν θα αποτελεί απλά ένα νέο θεσμό. Ως φωνή των πολιτών, η αυτή θα μπορούσε να αποτελεί την εκδήλωση και το εκφραστικό μέσο μιας διαφοροποιημένης συνείδησης και κατανόησης της διεθνούς πολιτικής. Η επιτροπή θα μπορούσε να γίνει ο πολιτικός καταλύτης για περαιτέρω εξέλιξη του διεθνούς συστήματος και του διεθνούς δικαίου. Θα μπορούσε επίσης , να συμβάλει ουσιαστικά στην ικανότητα των Ηνωμένων Εθνών να υλοποιήσουν τους υψηλούς στόχους τους και να δώσουν θετική μορφή στην παγκοσμιοποίηση.
Η Κοινοβουλευτικής Επιτροπή στα Ηνωμένα Έθνη θα μπορούσε, αρχικά, να αποτελείται από κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους των εθνών. Σταδιακά θα όφειλε να αποκτήσει αληθινά δικαιώματα για πληροφόρηση, συμμετοχή και έλεγχο απέναντι στον ΟΗΕ και στους οργανισμούς που ανήκουν στο σύστημά του. Σε μετέπειτα στάδιο, η επιτροπή θα μπορεί να εκλέγεται απευθείας.
Πραγματοποιούμε έκκληση στα Ηνωμένα Έθνη και τις κυβερνήσεις των κρατών- μελών τους για την καθιέρωση Κοινοβουλευτικής Επιτροπής στα Ηνωμένα Έθνη. Καλούμε όλους τους οργανισμούς, τις ομάδες λήψης αποφάσεων και τους πολίτες που συμμετέχουν σε δραστηριότητες για το διεθνές κοινό συμφέρον να στηρίξουν αυτήν την έκκληση.

Έλληνας