Appell for opprettelsen av en parlamentarisk forsamling i de Forente Nasjoner

Menneskeheten står overfor den store oppgaven å sikre overlevelse og velferd til framtidige generasjoner, såvel som å bevare det naturlige livsgrunnlaget på jorden. Vi er overbevist om at for å kunne klare store utfordringer, slik som sosiale ulikheter, flere masseødeleggelsesvåpen, terrortrusselen eller at globale økosystemer blir satt i fare, så må alle mennesker ta del i felles anstrengelser.
For å sikre internasjonalt samarbeid, for å sikre aksepten for og forsterke legitimiteten til FN, samt å styrke dets kapasitet til å handle, må folk bli mer effektivt og direkte inkludert i aktivitetene til FN og dets internasjonale organisasjoner. De må få lov til å delta på en bedre måte i FNs aktiviteter. Vi anbefaler derfor en gradvis innføring av demokratisk deltakelse og representasjon på et globalt nivå.
Vi ser for oss opprettelsen av en konsultativ parlamentarisk forsamling i FN som et essensielt første skritt. Et viktig bindeledd mellom FN, organisasjonene i FN-systemet, regjeringene, nasjonale parlamenter og det sivile samfunn kan opprettes og oppnås gjennom en slik forsamling uten i første omgang å nødvendiggjøre en endring av FNs lovverk.
En slik forsamling ville ikke bare være en ny institusjon som bærer folkets røst. Forsamlingen ville bli manifestasjonen av og drivkraften til en ny bevissthet og forståelse av internasjonal politikk. Forsamlingen kan bli en politisk katalysator for videre utvikling av det internasjonale systemet og av internasjonal lov. Den vil også kunne bidra betydningsfullt til FNs evne til å gjennomføre sine store målsetninger og å skape positiv globalisering.
En parlamentarisk forsamling i FN kan i utgangspunktet bli sammensatt av nasjonale parlamentarikere. Skritt for skritt kan det gis reelle rettigheter til informasjon, deltakelse og kontroll i forhold til FN og organisasjonene i FN-systemet. På et senere stadium vil forsamlingen kunne velges direkte.
Vi appellerer til de Forente Nasjoner og regjeringene i medlemslandene om å opprette en parlamentarisk forsamling i FN. Vi ber om at alle organisasjoner, beslutningstakere og borgere som er opptatt av de internasjonale fellesinteressene støtter denne appellen.

Norsk