Oproep voor de oprichting van een Parlementaire Vergadering bij de Verenigde Naties

De mensheid staat voor de taak om het overleven en het welzijn van toekomstige generaties te verzekeren, en om de natuurlijke grondslagen van het leven op aarde te behouden. Wij zijn ervan overtuigd dat de grote wereldproblemen zoals de sociale ongelijkheid, de proliferatie van massavernietigingswapens, de dreiging van terrorisme of de bedreiging van het wereldecosysteem, alleen kunnen worden opgelost als alle mensen en volken zich gemeenschappelijk inspannen om samen te werken.
Om de acceptatie en de legitimiteit van de Verenigde Naties (VN) en de effectiviteit van internationale samenwerking te versterken, moeten de mensen beter en directer worden betrokken bij de activiteiten van de VN en haar gespecialiseerde organisaties. Daarom bevelen we een geleidelijke invoering aan van democratische participatie en vertegenwoordiging op mondiaal niveau.
We beschouwen de oprichting van een adviserende Parlementaire Vergadering bij de VN als een eerste essentiële stap. Door middel van een dergelijke Vergadering kan een cruciale verbinding tussen de VN, de organisaties van het VN-systeem, de regeringen, de nationale parlementen en de burgermaatschappij tot stand worden gebracht, zonder dat het in deze eerste fase noodzakelijk is om het Handvest van de VN te veranderen
Een Parlementaire Vergadering bij de VN zou meer zijn dan een nieuwe instelling; het zou de stem vormen van de burgers en op die manier uiting kunnen geven aan het veranderde besef en begrip van internationale politiek, zoals dat door burgers ervaren wordt. De Vergadering zou een politieke katalysator kunnen worden voor de verdere ontwikkeling van het internationale systeem en het volkenrecht. Ze zou ook op aanzienlijke wijze kunnen bijdragen aan het vermogen van de Verenigde Naties om haar verheven doelstellingen te verwezenlijken en het globaliseringsproces een positieve richting te geven.
Een Parlementaire Vergadering bij de VN zou in eerste instantie kunnen worden samengesteld uit nationale parlementsleden. Ze zou geleidelijk moeten worden voorzien van het recht op informatie, inspraak en controle met betrekking tot de Verenigde Naties en de organisaties van het VN-systeem. In een latere fase zou de Vergadering rechtstreeks verkozen kunnen worden.
We doen een oproep aan de Verenigde Naties en de regeringen van de lidstaten van de VN om een Parlementaire Vergadering bij de Verenigde Naties op te richten. We vragen alle organisaties, beleidsmakers en burgers die zich bezighouden met de internationale gemeenschappelijke belangen om deze oproep te steunen.

Nederlands