Zahtev za osnivanje Parlamentarne skupštine pri Ujedinjenim nacijama

Čovečanstvo ima zadatak da obezbedi opstanak i dobrobit budućih generacija kao i prirodne temelje života na planeti zemlji. Uvereni smo da se svi ljudi zajedno moraju angažovati i sarađivati kako bismo se izborili sa izazovima kao što su društvena nejednakost, sve veći broj oružja za masovno uništavanje, pretnja terorizma, ugroženost globalnog ekosistema.
Da bi se obezbedila međunarodna saradnja, da bi se osiguralo odobravanje (saglasnost), da bi se poboljšala legitimnost Ujedinjenih nacija, da bi se omogućilo Ujedinjenim nacijama da deluju (reaguju), ljudi moraju efikasnije i direktnije biti uključeni u aktivnosti Ujedinjenih nacija i njenih međunarodnih organizacija. Ljudima se mora dozvoliti da više (bolje/kvalitetnije) učestvuju u aktivnostima UN-a. Stoga, preporučujemo postupnu implementaciju demokratskog učešća i predstavljanja na globalnom nivou.
Zamislili smo (koncipirali smo) osnivanje konsultativne Parlamentarne skupštine pri Ujedinjenim nacijama kao preko potreban korak. Baš jedna ovakva skupština može predstavljati ključnu vezu između UN-a, organizacija u sistemu UN-a, vlada, nacionalnih parlamenata i građanskog društva a da se pri tom ne naprave nikakve izmene Povelje UN-a.
Takva jedna skupština ne bi bila nova institucija; kao glas naroda (građana) ona bi predstavljala manifestaciju i sredstvo promene svesti i shvatanja međunarodnih politika. Takva skupština bi postala politički katalizator za dalji razvoj međunarodnog sistema i međunarodnog prava. Ona bi takođe u znatnoj meri pomogla Ujedinjenim nacijama da realizaciju svoje najveće ciljeve i da pozitivno oblikuje (utiče na) globalizaciju.
Parlamentarna skupština pri Ujedinjenim nacijama bi u početku bila sastavljena od nacionalnih parlamentaraca. Ona bi postepeno dobila pravo na informacije, učešće i upravljanje (kontrolu) u Ujedinjenim nacijama i u organizacijama unutar sistema UN-a. Kasnije, skupština bi se direktno birala.
Šaljemo zahtev Ujedinjenim nacijama i vladama Zemalja članica da se osnuje Parlamentarna skupština Ujedinjenih nacija. Pozivamo sve organizacije, tela sa pravom odlučivanja i građane koji se zalažu za zajednički međunarodni interes da podrže ovaj zahtev.

Srpski