Apel o ustanowienie: Zgromadzenia Parlamentarnego przy Organizacji Narodów Zjednoczonych

Ludzkość stanęła wobec wyzwania, jakim jest zapewnienie przetrwania i dobrobytu przyszłym pokoleniom oraz zachowanie przyrodniczych fundamentów życia na Ziemi. Jesteśmy przekonani, że tylko podjęcie zgodnych działań przez całą ludzkość pozwoli na sprostanie zasadniczym wyzwaniom, takim jak nierówność społeczna, rozprzestrzenianie broni masowej zagłady, terroryzm czy zagrożenie dla globalnych ekostystemów.
Dla zapewnienie współpracy i akceptacji międzynarodowej, wzmocnienia legitymacji Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz spotęgowania jej możliwości działania, wszyscy ludzie powinni zaangażować się w bardziej skuteczny i bezpośredni sposób w działalność Organizacji Narodów Zjednoczonych i jej organizacji międzynarodowych. Ludzie muszą otrzymać szersze możliwości uczestnictwa w działalności ONZ. Z tej przyczyny zalecamy stopniowe wdrożenie demokratycznego uczestnictwa i reprezentacji na poziomie globalnym.
Uważamy, że ustanowienie doradczego Zgromadzenia Parlamentarnego przy Organizacji Narodów Zjednoczonych stało się koniecznością. Powstanie Zgromadzenia będzie pierwszym krokiem ku utworzeniu niezbędnych więzi pomiędzy ONZ, organizacjami działającymi w systemie ONZ, rządami, parlamentami krajowymi oraz społeczeństwem obywatelskim, nie wymagającym przy tym wprowadzania poprawek do Karty ONZ.
Zgromadzenie to będzie czymś więcej niż tylko kolejną instytucją; jako głos obywateli, Zgromadzenie stanie się manifestacją i nośnikiem nowej świadomości i zrozumienia polityki międzynarodowej. Zgromadzenie ma szanse stać się politycznym katalizatorem dalszego rozwoju międzynarodowego systemu i prawa. Może także wnieść znaczący wkład w realizację przez ONZ jej wielkich celów oraz pozytywnego kształtowania procesu globalizacji.
Zgromadzenie Parlamentarne przy Organizacji Narodów Zjednoczonych początkowo będzie składać się z krajowych parlamentarzystów. Stopniowo Zgromadzenie powinno zdobywać realne prawo do informacji, uczestnictwa i kontroli w stosunku do ONZ oraz organizacji działających w systemie ONZ. Z czasem Zgromadzenie przekształci się w instytucję, której członkowie będą wybierani w wyborach bezpośrednich.
Zwracamy się do Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz rządów jej państw członkowskich z apelem o ustanowienie Zgromadzenia Parlamentarnego przy Organizacji Narodów Zjednoczonych. Wzywamy wszystkie organizacje, koła decyzyjne oraz obywateli zaangażowanych w sprawy międzynarodowe o poparcie naszego apelu.

Polski